Make your own free website on Tripod.com
การไหว้ขนมอี๋

          สำหรับการไหว้ขนมอี๋ เป็นความเชื่อที่คนไทยเชื้อสายจีน ได้มีวิธีการปฏิบัติว่า ใน 1 ปี มีการไหว้ 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 15 เดือน 6 เรียกว่า ปั้วนี๋อี๋ และเดือน 11 (ประมาณเดือนธันวาคมนับจากสิ้นปี คือ 31 ธันวาคม ไปอีก 22 วัน) ของปฏิทินจีนเรียกว่า “ตั้งโจ้ยอี๋” ซึ่งพิธีกรรมนี้แม่บ้านเป็นผู้จัดเตรียมขนม ที่ทำจากแป้งข้าวเหนียว ปั้นเป็นก้อนกลม ๆ ขนาดหัวแม่มือ ต้มสุกแล้วนำมาใส่น้ำเชื่อม จัดแบ่งใส่ถ้วยนำไปบูชาบนหิ้งพระ ไหว้เทวดา บรรพบุรุษเพื่อบอกกล่าวว่าลูกหลานได้มีชีวิตอยู่ และทำการค้าขายมาครบครึ่งปี หรือกำลังจะสิ้นปีหนึ่ง แล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดคุ้มครองลูกหลานอย่างนี้ตลอดไป และในช่วงเวลาการทำขนมอี๋ ลูกหลานที่อยู่ภายในครอบครัวได้เข้ามาช่วยเหลือในการปั้นขนม ขณะที่ปั้นก็ได้มีการพูดคุย สอบถามจากแม่บ้านและผู้สูงอายุ ทำให้เด็ก ๆ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งในระยะต่อมาเด็ก ๆ สามารถช่วยเหลือ และประกอบพิธีกรรมด้วยตนเองได้
          การไหว้ขนมอี๋ เป็นการไหว้ขนมอย่างเดียว โดยไม่มีอาหารคาว การเซ่นไหว้เป็นการไหว้เทวดาทั่วไป เทพประจำบ้าน เทพเจ้าเตาไฟ และบรรพบุรุษภายในบ้าน บางครอบครัวเซ่นไหว้วิญญาณเร่ร่อน ภายนอกบ้านด้วย เรียกว่า โฮ้ยเฮียตี่
          ในการประกอบพิธีกรรมนี้ ชาวจีนมีความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับ เทพเจ้าเทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณเร่ร่อน เช่น การไหว้ขนมอี๋มีการไหว้ 2 ครั้งใน 1 ปี เพราะชาวจีนเชื่อว่า ในปีหนึ่ง ๆ ควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อการประเมินผล การวางแผนในช่วงต่อไป และเพื่อป้องกันไม่ให้ทุกคนประมาท รู้ทันต่อสถานการณ์ และเป็นการตอบสนองให้เทพเจ้ารับรู้ว่าเรายังคงระลึกถึงอยู่เสมอ เทพเจ้าก็จะได้ยังคงให้ผลตอบแทนเราเหมือนเดิม

Picture