Make your own free website on Tripod.com
การไหว้ขนมบกี่จ่าง

          สำหรับพิธีกรรมการไหว้ขนมกี่จ่าง เป็นการเซ่นไหว้เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้าน เซ่นไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณเร่ร่อนในวันที่ 5 เดือน 5 ของจีนเรียกว่า ง้อโง้ย โดยแม่บ้านเป็นผู้จัดเตรียม ขนมกี่จางที่ทำด้วยข้าวเหนียวห่อด้วยใบไผ่เป็น 4 มุม หรือรูปทรงปิรามิด มีสีเหลืองและจัดเตรียมอาหารคาวหวานสิ่งของประกอบไปด้วยน้ำชา (แต่) สับปะรด (อ๋องหลาย) ส้ม (ก้าม) กล้วยข้าว (บี้เจ้ว) เนื้อหมู ปลาหมึก หมี่เหลือง (ง้อเช้ง) เหล้าแดง (จิ้ว) ขนมจ่าง (กี่จ่าง) ธูปเล็ก (เหี้ยว) เทียนเล็ก (เจก) กระดาษทองเล็ก (กิ้มจั้ว) กระดาษเงินเล็ก (หยินอาจั้ว) ไปเซ่นไหว้เทพเจ้า บรรพบุรุษภายในบ้าน และเซ่นไหว้วิญญาณเร่ร่อน ภายนอกบ้าน ซึ่งแม่บ้านหรือผู้สูงอายุเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเพียงคนเดียว เนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่า เมื่อตนได้ทำพิธีนั้นสามารถทำเผื่อคนอื่น ๆ ในบ้านได้ เพราะเป็นการรายงานความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวและขอให้เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บรรพบุรุษ และภูติ ผี ได้มารับเอาสิ่งของที่เซ่นไหว้ พร้อมทั้งได้ปกปักรักษาคุ้มครองคนในครอบครัว มีความสุข ความเจริญประกอบธุรกิจการค้าให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งบางครั้งคนอื่น ๆ ภายในบ้านก็เซ่นไหว้ด้วย เมื่อต้องการความช่วยเหลือ แต่ในขณะที่จัดเตรียมสิ่งของลูกหลานก็ได้มีส่วนในการช่วยเหลือ เช่น การจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์การทำขนม การช่วยขนอุปกรณ์ไปเซ่นไหว้ การห่อขนม เป็นต้น โดยในช่วงเวลาดังกล่าว แม่บ้าน หรือผู้สูงอายุได้บอกกล่าว แนะนำ ถึงวิธีการปฏิบัติให้กับลูกหลาน
          การไหว้ขนมกี่จ่าง เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่อง เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิญญาณบรรพบุรุษ วิญญาณเร่ร่อน เช่น การนำเอาสิ่งของที่ดีมีความหมายที่เป็นมงคลมาเซ่นไหว้ เพราะชาวจีนเชื่อว่า เป็นการบอกกล่าวให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของตนต่อเทพเจ้า และขอให้ในปีต่อไปให้ได้รับในสิ่งที่ดีกว่าเดิม หรือเหมือนเดิม นอกจากนั้นในพิธีกรรมอื่น ๆ ชาวจีนก็มีความเชื่อ เช่นเชื่อว่า
- ในปีหนึ่ง ๆ เทพเจ้าที่อาศัยอยู่ในบ้านได้ปกปักรักษา คุ้มครอง และดูแลให้ทุกคนภายในครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข การเซ่นไหว้ก็เพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นถึงการระลึกถึงบุญคุณ หรือเป็นการแสดงให้เห็นว่าเทพเจ้าไม่ได้เสียเวลาเปล่าที่เฝ้าปกปักรักษามนุษย์
- เมื่อเทพเจ้าเป็นผู้ให้ มนุษย์ก็ไม่ได้เป็นผู้รับแต่ฝ่ายเดียว มนุษย์ก็ยังมีการตอบแทนให้เช่นเดียวกัน


Picture