Make your own free website on Tripod.com
การไหว้พระจันทร์ (ไหว้ขนมเปี้ยะ)

          ประเพณีไหว้พระจันทร์ เป็นพิธีกรรมของคนเชื้อสายจีนในชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ในวันที่ 15 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า “เปี้ยโง้ยจั๊บง้อ” ซึ่งเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ที่ศาลเจ้าฮกเชี้ยงเก้ง ที่ตลาดกะทู้ มีบรรดาคนเชื้อสายจีนไปเซ่นไหว้ทุกปี เนื่องจาก ถือว่าเป็นการทำบุญวันเกิดหรือแซยิด ของท่านปุ้นเถ้าก้ง หรือ ฮกเต็กเจ้งซิ้นหรือตัวแปะก้ง เทพเจ้าที่อยู่ในศาลเจ้าโดยชาวบ้านร่วมกันเรี่ยไรเงินเพื่อจัดเตรียมสิ่งของที่ใช้ในการไหว้ ด้วยการบอกต่อ ๆ กันไปให้ชาวบ้านนำเงินบริจาค จากนั้นมอบหมายให้ผู้รู้ไปดำเนินการ หากต้องการให้ชาวบ้านปฏิบัติอย่างไรก็จะไปบอกกล่าวแก่ชาวบ้าน ซึ่งมีการนัดหมายกันมาที่ ศาลเจ้า เพื่อพูดคุยถึงเรื่องพิธีกรรม
          ในวันเพ็ญ 15 ค่ำ นี้ ทางศาลเจ้าจะจัดพิธีกรรมวันเกิด หรือแซยิดให้เป็นประจำ ประเพณีนี้ชาวจีนบรรพบุรุษเป็นผู้ปฏิบัติกันมา บางส่วนถือเอาวันนี้เป็นการเซ่นไหว้เทพเจ้าประจำบ้านด้วย นอกจากนี้ผู้ประกอบการค้า ก็จะนับถือและเซ่นไหว้เทพเจ้ากวนอูซึ่งถือเป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์และชาวบ้านถือว่า “เทพปุ้นเถ้าก้ง” เป็นพระภูมิเจ้าที่ เมื่อทุกคนต้องทำมาหากินบนแผ่นดินนี้ ต้องนับถือเทพเจ้าองค์นี้เป็นที่พึ่ง โดยทุกครัวเรือนจะมีการไหว้ด้วยขนมเปี้ยะและนำขนม ผลไม้มาไหว้ที่ศาลเจ้า ศาลเจ้าก็จะเรี่ยไรเงิน จากชาวบ้าน เรียกว่า “เต่เอี๋ยน” มาจัดซื้อสิ่งของบูชาต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีเงินก็สามารถเดินทางมาไหว้โดยไม่ต้องนำสิ่งของมาอีก เมื่อบริจาคกับศาลเจ้าเป็นเงินเล็กน้อยแล้ว
          การนำผลไม้ไหว้นั้น จะเป็นผลไม้อะไรก็ได้ตามฤดูกาล ยกเว้นเพียงผลไม้ที่ไม่เป็นสิริมงคล ชื่อที่เรียก หรือคำแปล ของผลไม้ไม่เป็นมงคล เช่น ละมุด ลางสาด เป็นต้น สำหรับที่ศาลเจ้าจะมีการติกระดาษแดงบนสิ่งของที่นำมาไหว้บูชาทุกชิ้น ที่บ้านก็เช่นกันจะมีการไหว้และปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง เพราะถือว่าปุ้นเถ้าก้ง เป็นเทพประจำบ้านองค์หนึ่งจึงมีการบูชาอยู่เป็นประจำ
          พิธีกรรมการไหว้พระจันทร์ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่อง เทพเจ้าการทำมาหากิน เช่น การบริจาคเงิน เนื่องจากชาวจีนเชื่อว่า เป็นบ่งบอกถึงฐานะความเป็นอยู่ และเป็นการให้ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ และได้มีส่วนร่วมกับชุมชน เช่นกัน นอกจากนี้การประกอบพิธีกรรมอื่นเนื่องจากชาวจีนเชื่อว่า
- ในช่วงนี้เป็นวันเกิดของเทพเจ้า เมื่อกราบไหว้แล้วจะทำให้ชีวิต ความเป็นอยู่ การค้าขายดีขึ้น เนื่องจากเทพเจ้าองค์นี้เป็นพระภูมิเจ้าที่ เมื่อได้อาศัยอยู่ที่นี้ควรเคารพเจ้าของที่ด้วยเช่นกัน เป็นการฝากตัว เมื่อไปอาศัยในถิ่นอื่น
- การเรี่ยไรเงินเพื่อเป็นการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมของชุมชน และเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะไม่ดีก็สามารถประกอบพิธีกรรมได้ และเชื่อว่าการที่คนเราไม่ได้ประกอบพิธีกรรมจะทำให้คนนั้น มีอันตราย
- การนำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลมาบูชาจะทำให้สิ่งที่ไม่ดี ดังนั้น เมื่อรู้แล้วควรหลีกเลี่ยง


Picture