Make your own free website on Tripod.com
การเซ่นไหว้อั้งยี่ ที่ศาลเจ้า ต่องย่องสู (กระทู้)

          ประเพณีเซ่นไหว้อั้งยี่ในวันที่ 17 เดือน 6 ตามปฏิทินจีนเรียกว่า “หยั๊กโง้ยจั๊บชิ้ด” เนื่องจากในอดีต ได้มีชาวจีนทางตอนใต้ของประเทศจีนได้อพยพหลบหนีเข้ามาทำมาหากิน ทั้งในด้านการทำเหมืองแร่ดีบุก การค้าขาย และอื่น ๆ ในช่วงแรกที่ตำบลกะทู้ และที่ต่าง ๆ เมื่อชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยอยู่มาก ก็เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก แย่งชิงผลประโยชน์จากการทำเหมืองแร่ทำให้เกิด การรบรากันอย่างรุนแรง ชาวจีนจึงได้ล้มตายกันเป็นอันมาก จากนั้นวิญญาณเหล่านั้นได้เที่ยวเร่ร่อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ได้เข้าฝันชาวจีนที่ยังเหลืออยู่ ครั้นเมื่อชาวจีนในทู้ได้ทราบ จึงได้ช่วยกันสร้างศาลเจ้าขึ้น เรียกว่า ศาลเจ้าต่องย่องสู ที่ตำบลกะทู้ โดยมีรายชื่ออั้งยี่ ประมาณ 416 รายชื่อ ศาลเจ้าต่องย่องสูแห่งนี้ ชาวจีนที่ยังเหลืออยู่ได้มาเซ่นไหว้อยู่เสมอ และได้เขียนคำขวัญไว้ในศาลเจ้าว่า ผู้ซื่อสัตย์ กล้าหาญ ซื่อตรง ปกป้องคุ้มครองพรรคพวก ศาลแห่งนี้เป็นที่ขอพรวให้มีความสุขความเจริญ ช่วยปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ
          ชาวจีนรุ่นต่อมาได้รับการสืบทอดว่า คนที่มีเชื้อชาติจีนสมควรไป เซ่นไหว้เพื่อระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษที่ได้เสียสละ ต่อสู้เพื่อครอบครองแหล่งทำกินให้แก่ลูกหลานรุ่นหลังและเพื่อขอความช่วยเหลือให้ยังคงปกป้องคุ้มครองภัย ซึ่งภูมิปัญญาใน ท้องถิ่นได้มีการเล่าต่อ ๆ กันมาและได้บันทึกประวัติความเป็นมาไว้ อธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของพิธีกรรมนี้ซึ่งชาวจีนเชื่อว่า วิญญาณเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของตน ผู้เสียสละ ยังคงวนเวียนอยู่ในชุมชนวิญญาณสามารถให้ความปกป้อง คุ้มครองภัยอันตรายได้ และเป็นการยกย่องวิญญาณที่เสียสละเพื่อพวกพ้อง อีกทั้งต้องการตอกย้ำให้คนในชุมชนร่วมกันเสียสละ เมื่อตายไปแล้วจะได้มีชนรุ่นหลังยกย่อง เช่น การจารึกรายชื่อผู้เสียสละไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็น การร่วมกันประกอบพิธีกรรมทุกปีด้วยการบริจาคกำลังกายและกำลังทรัพย์ เป็นต้น

Picture