Make your own free website on Tripod.com
การเซ่นไหว้ในวันขึ้น 1 ค่ำ และ 15 ค่ำ ของทุกเดือน

          นอกจากการไหว้ในเทศกาลต่าง ๆ ในแต่ละเดือนชาวจีนจะมีการไหว้ประจำเดือนเดือนละ 2 ครั้ง โดยบรรดาลูกหลานชาวจีน หรือลูกสะใภ้ต้องทำหน้าที่ไหว้บูชาทุก ๆ เดือน ซึ่งคนเหล่านี้ได้รับการสั่งสอน บอกกล่าวให้ปฏิบัติจากพ่อแม่ ผู้รู้ภายในครอบครัว โดยได้รับการฝึกปฏิบัติ ทดลองจนผู้ใหญ่แน่ใจว่าสามารถทำได้ก็มอบหมายหน้าที่ให้ทำ ซึ่งในช่วงแรก ๆ เป็นเพียงผู้ช่วยในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ คือ ในวันที่ 1 ค่ำของเดือน และวัน 15 ค่ำ ของเดือน ตามปฏิทินจีน เรียกวันนี้ว่า “โช้ยอิดจั๊บง้อ” ชาวจีนจะต้องมีการไหว้บูชาทุกครั้ง อย่างน้อยก็จะต้องมีน้ำชา ขนม หรือผลไม้วางไว้ตามหิ้งพระเมื่อเสร็จจากการไหว้บูชาแล้วจะต้องเผากระดาษเงินกระดาษทองไปให้เทพเจ้าและบรรพบุรุษสิ่งนี้ชาวจีนได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทั้งปี โดยไหว้ในช่วงเวลาตอนเช้า หรือตอนหัวค่ำก็ได้ ในวันนี้ชาวบ้านจะจุดธูปเทียนไหว้บูชาเทวดาทั่วไปที่หน้าบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของแม่บ้านมากกว่าผู้อื่น เนื่องจากบุคคลอื่นจะต้องออกไปประกอบภารกิจนอกบ้าน นอกจากนี้บางคนที่ไหว้บูชาทั้งเช้าและค่ำ ของทุกวัน หรือทุกเช้ามิได้ขาด โดยเฉพาะพวกร้านค้า ที่ทำมาค้าขาย และผู้สูงอายุ
          การไหว้พิธีกรรมนี้ ชาวจีนมีความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับ เทวดา เทพเจ้า และบรรพบุรุษ เช่น การให้ลูกสะใภ้ เป็นผู้มีหน้าที่ในการเซ่นไหว้ เพราะเชื่อว่า เมื่อได้เข้ามาอาศัยในครอบครัวสามี ย่อมต้องเป็นลูกหลานของบ้านสามี เป็นการแสดงความสำคัญของฝ่ายผู้ชาย และในพิธีกรรมต่าง ๆ ชาวจีนก็มีความเชื่อว่า
- คนเราย่อมมีหน้าที่รับผิดชอบและควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อมีการให้ ก็ย่อมมีการรับเป็นผลตอบแทน
- เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นพวกพ้องเดียวกัน เช่น พิธีกรรมการจุดธูปเทียนไหว้หน้าบ้าน


Picture