Make your own free website on Tripod.com
การเซ่นไหว้ครบรอบวันตายของบรรพบุรุษ

          เมื่อครบรอบวันตายของบรรพบุรุษในปีหนึ่ง ๆ แต่ละครอบครัว มีการไหว้บูชาเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษของตนอยู่เสมอ โดยบรรดาลูกหลานจัดทำอาหารหวาน คาว มาบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งชาวจีนเรียกว่า “โจ้กี่” คือ เป็นการทำบุญให้กับผู้ตายเฉพาะบรรพบุรุษ หรือ ญาติพี่น้องที่สำคัญเท่านั้น
          การทำบุญในวันนี้ทำพิธีกรรมคล้าย ๆ กับวันไหว้ของตรุษจีน แต่เป็นพิธีกรรมเล็ก ๆ เฉพาะบรรพบุรุษที่ล่วงลับภายในบ้านเท่านั้น พร้อมทั้งมีการเผากระดาษเงินทุกครั้งด้วยถือว่ากระดาษเงินเป็นตัวแทนเงินทองที่ส่งไปให้ผู้ตายได้ใช้จ่ายเป็นต้น
          การทำบุญเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในวันคล้ายวันตาย เรียกว่า “โจ้กี่” นั้น มีการทำอาหารไปเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และญาติในครอบครัวโดยตรง ซึ่งก่อนวัน ดังกล่าว ญาติพี่น้องจะรวบรวมเงินให้แก่พี่ชาย หรือพี่คนที่รับผิดชอบบูชาป้ายชื่อบรรพบุรุษ ให้บ้านที่มีป้ายชื่อบรรพบุรุษ จัดเตรียมอาหารสำหรับเซ่นไหว้ เมื่อถึงเวลาพี่น้องทุกคนจะมาร่วมกันไหว้บรรพบุรุษเพื่อระลึกถึง ทำให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติพิธีกรรมดังกล่าวร่วมกัน นอกจากนั้นญาติพี่น้องจะได้มาเจอกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งได้พูดคุย และถาม ข่าวคราวแก่กัน ปรึกษา ช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้มีความผูกพัน ความสามัคคีระหว่างกัน และเป็นการแสดงความกตัญญู ไม่มีความสามัคคี ความผูกพันกันและกันในหมู่พี่น้อง และทำให้การทำมาหากินไม่เจริญรุ่งเรือง เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากญาติพี่น้อง และบรรพบุรุษ
          การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ นี้ เป็นความเชื่อของชาวจีนที่แสดงให้เห็นเกี่ยวกับ การทำบุญ วิญญาณบรรพบุรุษ เช่น การนำอาหารมาเซ่นไหว้ในวันครบรอบวันตาย เพราะชาวจีนเชื่อว่า เป็นการแสดงความกตัญญูของลูกหลาน และการรวบรวมเงินเพื่อมาจัดทำอาหารโดยมอบให้บ้านพี่คนโตรับผิดชอบ เพราะเชื่อว่า ทุกคนภายในครอบครัว ยังเป็นครอบครัวเดียวกัน จึงควรมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ถึงแม้ไม่มีผู้ใหญ่แล้ว ก็ยังคงมีพี่ที่สามารถปกครองน้อง ๆ ได้ นอกจากนี้ก็ได้ประกอบพิธีกรรมอื่น เพราะเชื่อว่า
- เป็นการสอนให้ลูกหลานรู้จักให้ความช่วยเหลือ ไปมาหาสู่ และทำให้มีโอกาสได้พบปะพูดคุย เยี่ยมเยี่ยน ถามข่าวคราวกันและกัน ในช่วงของการครบรอบวันตายบรรพบุรุษ เป็นการปลูกฝังให้มีความสามัคคี กลมเกลียว เป็นครอบครัวเดียวกัน แม้ว่า ไม่มีพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ภายในครอบครัวแล้ว เช่น การมาร่วมกันประกอบพิธีกรรมที่บ้านพี่ชายคนโต หรือ พี่ที่รับผิดชอบดูแล เซ่นไหว้บรรพบุรุษ
- การทำอะไรก็ตามย่อมมีค่าใช้จ่ายเสมอ


Picture