Make your own free website on Tripod.com
ประเพณีตรุษจีน (ต่อ)

         ถ้าหากเป็นพิธีใหญ่ที่สำคัญ หรือ ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ที่มีความประสงค์จะทำให้มาก เพื่อลูกหลานจะได้รับสิ่งที่ดี ก็ให้เสริม หัวหมู พร้อมลิ้น หาง ต้ม 1 หัว (เทียบเท่ากับไหว้หมู 1 ตัว) ใช้แทนเนื้อหมูต้ม
          สมัยก่อนระหว่างที่ตั้งโต๊ะไหว้เทวดาหรือวันตรุษจีนก็มีคณะเล่นหุ่นกาเร่ 1-2 คน ประกอบด้วยคนเล่นดนตรี และคนเชิดหุ่นกระบอก แวะเข้ามาเชิดหุ่นกระบอกกาเร่หน้าบ้านพร้อมกับกล่าวอวยพรให้เจ้าของบ้านมีความเจริญรุ่งเรือง สุดท้ายคนเชิดหุ่นจะจัดพิธีแต่งงานให้หุ่นชายและหุ่นหญิง ซึ่งหมายถึง ให้ประสบความสุข และความรัก ความเข้าใจกัน จากนั้นเจ้าของบ้านจะนำซองแดงมาให้คณะเชิดหุ่นเป็นค่าตอบแทน นอกจากหุ่นกระบอกกาเร่แล้ว ยังมีลั้งไล้ (เชิดสิงโต) และลั้งเหล็ง (เชิดมังกร) ในพิธีไหว้เทวดาอีกด้วย
          การที่มีหุ่นกระบอกมาเชิดในช่วงเทศกาลนี้ ทำให้ชาวจีนได้รับการกล่อมเกลา และเรียนรู้ในการประกอบพิธีกรรมว่า หากมีพิธีกรรมนี้ด้วย จะทำให้ผู้ประกอบพิธีกรรมประสบความสุข ความเข้าใจ และความรัก
          แต่ในปัจจุบัน การประกอบพิธีกรรมนี้ได้สูญหายไป เนื่องจากคนไทยเชื้อสายจีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ การได้รับการถ่ายทอดในเรื่องนี้ว่า บางครอบครัวที่ไม่ได้ประกอบพิธีกรรมก็ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นแก่ชีวิตตน ดังนั้นคนไทยเชื้อสายจีนในรุ่นเล็ก ๆ จึงไม่ได้รับการถ่ายทอดเพื่อนำมาปฏิบัติ
          หลังจากไหว้บูชาเทวดา ซึ่งเรียกว่า ยกอ๋องส่งเต้ เสร็จแล้ว จะนำสิ่งของต่าง ๆ เข้ามาภายในบ้านเพื่อไปทำเป็นอาหาร แล้วนำมาวางบนโต๊ะอีกครั้ง ซึ่งจะจัดเตรียมไว้หลายชุด เพื่อเตรียมไว้สำหรับไหว้เทวดาทั่วไป (ถี้ก๋ง) ไหว้เทพเจ้าประจำบ้าน (จ้งซิ่นเบ๋ง) และเทพเจ้าแห่งเตาไฟ (จ้าวซุ้นก้ง) สิ่งของที่จัดเตรียม ตามตารางดังนี้

รายการสิ่งของ
ชื่อเรียกภาษาจีน
ชื่อเทพเจ้าและจำนวนสิ่งของที่ใช้ไหว้
ถี้ก๋ง
จ้งซิ่นเป๋ง
จ้าวซุ้นก้ง
น้ำชา
เต๋
3 จอก
3 จอก
1 จอก
ขนมรวม 5 สี
เต่เลี้ยว
1 จาน
1 จาน
1 จาน
ขนมเข่ง
ตี้โก้ย
1 จาน
1 จาน
1 จาน
ขนมเต่าสีแดง
อั้งกู้
1 จาน
1 จาน
1 จาน
ขนมฟู
ฮวดโก้ย
1 จาน
1 จาน
1 จาน
สับปะรด
อ๋องหลาย
1 ลูก
1 ลูก
1 ลูก
ส้ม
ก้าม
1 จาน
1 จาน
1 จาน
กล้วยข้าว
บี้เจ้ว
1 หวี
1 หวี
1 หวี
ธูปเล็ก
เหี้ยว
3 เล่ม
3 เล่ม
3 เล่ม
เทียนเล็ก
เจก
2 เล่ม
2 เล่ม
2 เล่ม
กระดาษทองเล็ก
กิ้มจั้ว
ตามสมควร

 

Picture