Make your own free website on Tripod.com
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น :
ประเพณีวันตรุษจีน
การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ( เช้งเม้ง )
การเซ่นไหว้วันสารทจีน
เทศกาลถือศีลกินผัก
การไหว้อั้งยี่ที่ศาลเจ้าต่องย่องสู ( กระทู้ )
ประเพณีทำบุญเดือนสิบ
การไหว้พระจันทร์ ( ไหว้ขนมเปี๊ยะ)
การไหว้ขนมบกี่จ่าง
การไหว้ขนมอี๋
การเซ่นไหว้วิญญาณเร่ร่อนทั่วไป ( เทศกาลพ้อต่อ )
การเซ่นไหว้ครบรอบวันตายบรรพบุรุษ
การเซ่นไหว้ในวันขึ้น 1 ค่ำ และ 15 ค่ำของทุกเดือน

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จ.ภูเก็ต

                          

       ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร ได้ให้ความหมายว่า วัฒนธรรมพื้นบ้าน หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ นิทาน ศิลปหัตถกรรม ระบำ การเต้นรำ ดนตรี ศาสนา และรวมถึงการละเล่นต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านได้ยึดถือมากันหลายชั่วอายุคน

          เมื่อวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนจึงควรศึกษา วัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน ซึ่งบุคคลที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตก็ควรได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นภายในจังหวัดภูเก็ต ที่ประกอบไปด้วย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และอื่น ๆ ที่หลากหลาย ที่ได้สืบทอดกันมาโดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนภูเก็ต

          เนื่องจากความหลากหลายของกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มชนเหล่านั้นได้นำเอาค่านิยม ความเชื่อ และการนับถือศาสนาของเขามาด้วย จึงทำให้วิถีชีวิตของชาวภูเก็ตมีความแตกต่างกันออกไปตามคำสอน และความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนานั้น ๆ เข้ามาผสมผสานกับการนับถือพุทธศาสนา ภาษาพูดจากมาลายู อังกฤษ ภาษาจีน ขนบธรรมเนียมประเพณีก็มีทั้งพิธีพุทธ พิธีพราหมณ์ พิธีจีน ผสมผสานเป็นวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองภูเก็ต ด้วยมีคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามามีอิทธิพลในภูเก็ตหลายพวก แต่ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุด คือ ศาสนาพุทธ รองลงมาถือ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาสิกข์ และศาสนาฮินดู หรือ พราหมณ์ การนับถือศาสนาของชาวภูเก็ต เป็นการนับถือตามบรรพบุรุษ และการแต่งงานระหว่างกลุ่ม ชาวภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีน และนับถือศาสนาพุทธ ก็จะมีวิถีปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับชาวพุทธเชื้อสายไทย มีการประกอบพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับประเพณี เช่น วันขึ้นปีใหม่ งานผ้อต่อ เช้งเม้ง การบูชาบรรพบุรุษ การบูชารูปของเซียนองค์ต่าง ๆ เพื่อขจัดปัดเป่าภัยอันตราย และปกป้องคุ้มครองชีวิต

          วัฒนธรรมประเพณีที่ชาวภูเก็ตยึดถือในรอบปีหนึ่ง ๆ จะมีพิธีกรรมที่หลากหลายเทศกาล มีการประกอบพิธีกรรมเป็นประจำหลายครั้ง ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่ได้มีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน จากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง ทำให้ในปัจจุบันการประกอบพิธีกรรมจึงได้มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมในหลายกลุ่มภาษาที่อพยพเข้ามา พิธีกรรมที่ยังคงปฏิบัติ จึงมีความหลากหลายภายใต้ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้า สิ่งเหนือธรรมชาติ และวิญญาณ ชาวบ้านจึงได้ประกอบพิธีกรรมในรอบปี เช่น ประเพณีตรุษจีน เช้งเม้ง วันสารทจีน เทศกาลถือศีลกินผัก ประเพณีเดือนสิบ การไหว้พระจันทร์ การไหว้ขนมกี่จ่าง การไหว้ขนมอี๋ ประเพณีผ้อต่อ ครบรอบวันเกิดพระหรือเทพเจ้า การไหว้อั้งยี่ เป็นต้นAbout Me

Webboard !!!

 

Guest Book !!!

 

Pictures !!!

 


www.geocities.com
www.tungsong.com

 

February 16, 2004